Srimad Jagadguru Ramanujacharya Swami Shri Sudarshanacharya Ji Maharaj
Srimad Jagadguru Ramanujacharya Swami Shri Sudarshanacharya Ji Maharaj
Srimad Jagadguru Ramanujacharya Swami Shri Purushottamacharya Ji Maharaj
Srimad Jagadguru Ramanujacharya Swami Shri Sudarshanacharya Ji Maharaj
Srimad Jagadguru Ramanujacharya Swami Shri Purushottamacharya Ji Maharaj
Srimad Jagadguru Ramanujacharya Swami Shri Sudarshanacharya Ji Maharaj
Srimad Jagadguru Ramanujacharya Swami Shri Purushottamacharya Ji Maharaj

Our worldwide centers

Upcoming Events

    • 18 - 05 - 2021 Brahmotsav
    • 22 - 05 - 2021 Swami Sudarshanacharya Maharaj Punyatithi
    • 25 - 05 - 2021 Shree Narsingh Jayanti
    • 27 - 05 - 2021 Bade Guru Maharaj Jayanti & Ashram Foundation Day
    • 24 - 07 - 2021 Guru Poornima
Site by Magnon\TBWA