Srimad Jagadguru Ramanujacharya Swami Shri Sudarshanacharya Ji Maharaj
Srimad Jagadguru Ramanujacharya Swami Shri Sudarshanacharya Ji Maharaj
Srimad Jagadguru Ramanujacharya Swami Shri Purushottamacharya Ji Maharaj
Srimad Jagadguru Ramanujacharya Swami Shri Sudarshanacharya Ji Maharaj
Srimad Jagadguru Ramanujacharya Swami Shri Purushottamacharya Ji Maharaj
Srimad Jagadguru Ramanujacharya Swami Shri Sudarshanacharya Ji Maharaj
Srimad Jagadguru Ramanujacharya Swami Shri Purushottamacharya Ji Maharaj

Our worldwide centers

Upcoming Events

  • 01 - 01 - 2024 J.G.R. Birthday of Swami Shri Purushottamacharya Ji and new year celebration
  • 14 - 02 - 2024 Basant Panchami
  • 08 - 03 - 2024 Mahashivratr
  • 24 - 03 - 2024 Holi Festival
  • 25 - 03 - 2024 Holi Rangwali
  • 17 - 04 - 2024 Sri Ram Navam
  • 23 - 04 - 2024 Shri Hanuman Jayanti
Site by Magnon\TBWA